Skip to content
TOEIC Contents
Part 5

Tháng 7 2023

P5 40 câu Tháng 7 2023
0
thaythinhphat.com
Thầy Thịnh Phát
thaythinhphat.com -
Tips học tập
Đã dùng?
1
000 (850+)
No ___ of Mr. Hanson’s book would be complete without mentioning his insightful analysis of the world of business blogs.
A. finish
B. summary
C. composition
D. organisation
Dịch: "Không bản tóm tắt nào về sách của ông Hanson có thể gọi là hoàn tất mà không đề cập đến sự phân tích sâu sắc của ông ấy về thế giới của các bài viết về kinh doanh"
A. Sự hoàn thành
B. Bản tóm tắt
C. Sự cấu thành
D. Tổ chức
Phân tích ý nghĩa: Bất kỳ cái tóm tắt nào về cuốn sách của ông Hanson cũng PHẢI đề cập đến khả năng phân tích của ổng về thế giới của các bài viết về kinh doanh THÌ mới được cho là hoàn chỉnh.
Loại câu hỏi:
→ từ vựng và phân tích câu
Cách luyện tập:
→ Nhận biết các cụm danh từ
+ “Mr.Hanson’s book”
+ “his insightful analysis”
+ “the world of business blogs”
2
101
Passengers on the aircraft are asked to secure _____ belongings during takeoff and landing.
A. they
B. their
C. them
D. themselves
Đáp án đúng:B
Dịch câu: Hành khách trên chuyến bay được yêu cầu phải buộc chặt hành lý của họ trong thời gian máy bay cất cánh và hạ cánh.
3
102
East Abihay City is run _____ a mayor and six-member council who are elected for four years.
A. of
B. among
C. by
D. from
Đáp án đúng:C
Dịch câu: Thành phố Đông Abihay được điều hành bởi một thị trưởng và một hội đồng sáu thành viên được bầu cử với nhiệm kỳ 4 năm.
4
103
Due to its need for _____ repairs, the Paliot 12Z conveyor belt is scheduled to be replaced by a more efficient model.
A. frequent
B. frequently
C. frequency
D. frequents
Đáp án đúng:A
Dịch câu: Do nhu cầu cần sửa chữa thường xuyên, băng chuyền Paliot 12Z được lên lịch để một mẫu máy khác hiệu quả hơn thay thế.
5
104
On July 23, Mr. Saito will be named chairman of the board _____ president of Tairex Electronics.
A. as well as
B. well
C. added
D. such as
Đáp án đúng:A
Dịch câu: Vào ngày 23 tháng 7, ông Saito sẽ được xướng danh chủ tịch của hội đồng cũng như chủ tịch của Tairex Electronics.
6
105
Any problem with the new software system should be reported to the system administrator _____
A. prompt
B. promptness
C. prompts
D. promptly
Đáp án đúng:D
Dịch câu: Bất cứ vấn đề nào với hệ thống phần mềm mới nên được báo lại ngay cho người quản trị hệ thống.
7
106
Employees currently working in Ridge Manufacturing's branch offices will move into the new headquarters _____ the building is finished.
A. once
B. even
C. besides
D. moreover
Đáp án đúng:A
Dịch câu: Những nhân viên hiện đang làm việc ở các văn phòng chi nhánh của Ridge Manufacturing sẽ được chuyển đến trụ sở mới một khi tòa nhà hoàn tất.
8
107
Because of a _____ increase in profits this quarter, Tyro Sportswear employees will receive their first-ever year-end bonus.
A. dramatically
B. dramatize
C. dramatic
D. drama
Đáp án đúng:C
Dịch câu: Bởi sự tăng trưởng ngoạn mục lợi nhuận trong quý này, lần đầu tiên các nhân viên của Tyro Sportswear sẽ nhận được tiền thưởng vào cuối năm.
9
108
_____ about the actual cost of the project have delayed the plans expanding the arena.
A. Additions
B. Manners
C. Materials
D. Concerns
Đáp án đúng:D
Dịch câu: Những mối bận tâm về chi phí thật sự của dự án đã trì hoãn các kế hoạch mở rộng kịch trường.
10
109
You may return for full credit any merchandise with _____ you are not satisfied.
A. who
B. what
C. which
D. whose
Đáp án đúng:C
Dịch câu: Bạn có thể hoàn trả lại và nhận lại đủ tiền bất kỳ món hàng nào bạn không thỏa mãn.
11
110
Preparing a budget encourages an executive to _____ several options before deciding on a course of action.
A. think
B. reply
C. inquire
D. examine
Đáp án đúng:D
Dịch câu: Việc chuẩn bị ngân sách khuyến khích một nhà quản trị xem xét nhiều lựa chọn trước khi đưa ra phương hướng hành động.
12
111
Arcosa Design Ltd. offers digital and print design _____ that fit the individual client's requirements.
A. to service
B. service
C. serviced
D. services
Đáp án đúng:D
Dịch câu: Công ty Arcosa Design đưa ra các dịch vụ kỹ thuật số và thiết kế mẫu in mà hợp với yêu cầu riêng của từng khách hàng.
13
112
Consumers are advised to use caution when applying this product _____ fabrics that have been dyed by hand.
A. at
B. to
C. out
D. off
Đáp án đúng:B
Dịch câu: Người tiêu dùng được khuyên phải cẩn trọng khi dùng sản phẩm này lên vải vóc được nhuộm bằng tay.
14
113
Amonarth Premium paints are highly _____ to most stains and can be cleaned easily with soap and water.
A. resistance
B. resisted
C. resistant
D. resists
Đáp án đúng:C
Dịch câu: Màu sơn của Amonarth Premium có tính kháng bẩn cao đối với hầu hết các vết bẩn và có thể dễ dàng được làm sạch với xà phòng và nước.
15
114
The company-sponsored five-kilometer run will be held on October 15, and all employees _____ to participate.
A. to invite
B. invite
C. inviting
D. are invited
Đáp án đúng:D
Dịch câu: Cuộc chạy đua 5 km được công ty tài trợ sẽ được diễn ra vào ngày 15 tháng 10, và tất cả nhân viên đều được mời tham gia.
16
115
In the decade _____ it was founded, Liu and Wang Corporation has become a legend in creative advertising.
A. since
B. almost
C. however
D. therefore
Đáp án đúng:A
Dịch câu: Trong thập kỷ kể từ khi được thành lập, công ty Liu and Wang đã trở thành một huyền thoại trong ngành quảng cáo sáng tạo.
17
116
_____ demonstrating an impressive work ethic, Ms. Hyun often takes on extra projects in addition to her regular workload.
A. Consistently
B. Consistency
C. Consisted
D. Consistent
Đáp án đúng:A
Dịch câu: Thể hiện một cách vững chắc tinh thần làm việc ấn tượng, bà Hyun thường nhận thêm các dự án ngoài lượng công việc thông thường.
18
117
Visitors should reserve opera tickets well in advance _____ they hope to see a performance while in Westgard City.
A. and
B. or
C. if
D. until
Đáp án đúng:C
Dịch câu: Khách thăm quan nên đặt vé opera trước nếu họ muốn xem buổi trình diễn trong khi đang viếng thăm thành phố Westgard.
19
118
No firm can _____ to rely forever only on the strength of its name to sell products.
A. require
B. afford
C. suppose
D. depend
Đáp án đúng:B
Dịch câu: Không công ty nào có đủ khả năng để chỉ dựa mãi vào sức mạnh của tên tuổi để bán sản phẩm.
20
119
Library patrons who fail to return an item by the due date _____ a fee.
A. charge
B. will be charged
C. have charged
D. are charging
Đáp án đúng:B
Dịch câu: Các khách quen của thư viện mà không trả lại đồ theo đúng hạn sẽ bị phạt phải trả một khoản phí.
21
120
Staff members should work in pairs during the training workshop to help _____ master the procedure for handling customer service inquiries.
A. one such
B. each other
C. yourself
D. everything
Đáp án đúng:B
Dịch câu: Các nhân viên nên làm việc theo cặp trong suốt buổi hội thảo đào tạo để giúp đỡ lẫn nhau nắm vững được quy trình xử lý các yêu cầu chăm sóc khách hàng.
22
121
Greenleaf Press will soon publish a _____, pocket version of Manuel Santiago's book "An Insider's Guide to Travel in Argentina".
A. gathered
B. replaced
C. condensed
D. acquainted
Đáp án đúng:C
Dịch câu: Tờ báo Greenleaf sẽ sớm phát hành một phiên bản bỏ túi, súc tích của cuốn sách "An Insider's Guide to Travel in Argentina" của Manuel Santiago.
23
122
Because Legolos Company recognizes the importance of protecting customer information, it has made data privacy a high _____
A. conformity
B. liability
C. priority
D. seniority
Đáp án đúng:C
Dịch câu: Tờ báo Greenleaf sẽ sớm phát hành một phiên bản bỏ túi, súc tích của cuốn sách "An Insider's Guide to Travel in Argentina" của Manuel Santiago.
24
123
The sales invoice contains all the terms and conditions _____ by the buyer and seller.
A. agreeing upon
B. agreement
C. agree
D. agreed to
Đáp án đúng:D
Dịch câu: Hợp đồng kinh doanh chứa những điều khoản và điều kiện được đồng ý bởi bên bán và bên mua
25
124
In her latest article in Earthbound Science Journal, ecologist Mei Ling offers a __ review of Paul Winthrop's research on drought resistance.
A. critic
B. critical
C. criticize
D. critically
Đáp án đúng:B
Dịch câu: Trong bài báo gần nhất trong tờ Earthbound Science Journal, nhà sinh thái học Mei Ling đã đưa ra một bài phê bình mang tính chỉ trích đến nghiên cứu của Paul Winthrop về tính chịu hạn.
26
125
Under the direction of James Pak, the orchestra has become one of the most highly _____ performing arts groups in the region.
A. intended
B. overcome
C. regarded
D. impressed
Đáp án đúng:C
Dịch câu: Dưới sự dẫn dắt của James Pak, dàn nhạc đã trở thành một trong những nhóm trình diễn nghệ thuật được đánh giá cao nhất trong khu vực.
27
126
Our email system is _____ known as Fast Track, even though its official name is Fast Mail Delivery and Tracking system.
A. mutually
B. relatively
C. abruptly
D. commonly
Đáp án đúng:D
Dịch nghĩa: Hệ thống email của chúng ta thường được biết đến với cái tên Fast Track, mặc dù tên chính thức là hệ thống Fast Mail Delivery and Tracking.
28
127
The strategic planning committee's recommendation was that more emphasis should be put _____ research and development in the coming year.
A. against
B. during
C. for
D. on
Đáp án đúng:D
Dịch câu: Đề nghị của hội đồng về kế hoạch chiến lược là nên nhấn mạnh nhiều hơn đến nghiên cứu và phát triển trong năm tới.
29
128
Major industries in this district include food processing and aircraft _____
A. manufacturer
B. manufactures
C. manufactured
D. manufacture
Đáp án đúng:D
Dịch câu: Các ngành công nghiệp chính trong quận này bao gồm xử lý thực phẩm và sản xuất máy bay.
30
129
Staff members _____ for promotion will be notified by management within ten days.
A. ample
B. eligible
C. superior
D. estimated
Đáp án đúng:B
Dịch câu: Những nhân viên thích hợp để được thăng chức sẽ được thông báo bởi ban quản lý trong vòng 10 ngày.
31
130
Director Kawamura's _____ is that those with expertise in the field should be responsible for the final hiring decision.
A. position
B. function
C. classification
D. location
Đáp án đúng:A
Dịch câu: Quan điểm của giám đốc Kawamura là những người có chuyên môn trong ngành nghề nên chịu trách nhiệm trong việc đưa ra quyết định cuối cùng cho việc tuyển dụng.
32
131
Evergo's latest hiking shoe, the Rugged Wear Trekker, is _____ named for its durability and strength.
A. suitably
B. suitable
C. suitability
D. suitableness
Đáp án đúng:A
Dịch câu: Giày leo núi mới nhất của Evergo, đôi Rugged Wear Trekker, được đặt tên phù hợp với đồ bền ma sát và độ bền lâu.
33
132
Because she felt that the tourism video appeared to have been _____ made, Ms. Peppin recommended that it be filmed again.
A. altogether
B. soon
C. hastily
D. repeatedly
Đáp án đúng:C
Dịch câu: Bởi vì cô ấy cảm thấy video du lịch dường như được làm vội vàng, cô Peppin đề nghị nên quay lại nó.
34
133
Linella Media Group has indicated that growth in its new media revenues last year helped _____ a decrease in television advertising.
A. offset
B. outplay
C. input
D. overact
Đáp án đúng:A
Dịch câu: Tập đoàn Linella Media đã chỉ ra rằng tăng trưởng doanh thu mảng truyền thông mới của họ năm trước đã giúp bù lại sự suy giảm trong quảng cáo trên truyền hình.
35
134
Since employees often have to meet with clients with no prior notice, Park Interior Design enforces dress code _____ at all times.
A. compliant
B. compliance
C. compliantly
D. complies
Đáp án đúng:B
Dịch câu: Do các nhân viên thường phải gặp gỡ khách hàng mà không có thông báo trước, công ty Park Interior Design bắt buộc việc tuân thủ quy định trang phục toàn thời gian
36
135
The Global Marketing Manager is required to travel extensively and so must be _____ to unfamiliar situations.
A. opposed
B. versatile
C. relative
D. adaptable
Đáp án đúng:D
Dịch câu: (Vị trí) Quản lý Marketing toàn cầu được yêu cầu phải đi công tác nhiều và do đó phải thích ứng trước những tình huống lạ.
37
136
The effective use of landscaping makes the difference between having a real garden and _____ a collection of plants.
A. simple
B. simpler
C. simplest
D. simply
Đáp án đúng:D
Dịch câu: Sử dụng hiệu quả việc thiết kế cảnh quan tạo ra sự khác biệt giữa việc có một khu vườn thật với chỉ (là) một bộ sưu tầm hoa cỏ.
38
137
The impressive floral display at the building entrance is _____ made up of blue flowers, with a few red ones artfully placed throughout.
A. enough
B. exclusively
C. primarily
D. everywhere
Đáp án đúng:C
Dịch câu: Sự trưng bày hoa đầy ấn tượng ở lối vào tòa nhà được tạo nên chủ yếu từ những bông hoa màu xanh dương, với một vài bông đỏ được cắm một cách đầy nghệ thuật ở khắp nơi.
39
138
The new restaurant on Park Avenue has _____ much excitement because of the international reputation of its executive chef.
A. marketed
B. equipped
C. generated
D. received
Đáp án đúng:C
Dịch câu: Nhà hàng mới trên Đại lộ Park đã tạo ra nhiều sự hào hứng bởi vì danh tiếng quốc tế vang dội của bếp trưởng nhà hàng.
40
139
By the time Clear Blaze Technology's word processing program goes in the market, software engineers _____ its remaining flaws.
A. will have corrected
B. had been correcting
C. are correcting
D. will correct
Đáp án đúng:A
Dịch câu: Vào lúc chương trình xử lý văn bản của Clear Blaze Technology lưu hành trên thị trường, các kỹ sư phần mềm sẽ hoàn thành sửa chữa những lỗi của nó.
41
140
The Produce Growers Association has distributed a pamphlet to area supermarkets that lists fruits and vegetables with the highest _____ of vitamins.
A. attractions
B. concentrations
C. beneficiaries
D. commands
Đáp án đúng:B
Dịch câu: Hiệp hội Produce Growers đã phân phối một tập sách mỏng đến khu vực siêu thị, (trong đó) nó liệt kê trái cây và rau quả có hàm lượng tập trung vitamin cao nhất.
There are no rows in this table
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.