Skip to content
TOEIC Contents
Kế hoạch Live Stream

Reading Format

24/7/2023

101

Passengers on the aircraft are asked to secure _____ belongings during takeoff and landing.
Những hành khách trên máy bay được yêu cầu cất giữ chặt chẽ những vật dụng của họ trong lúc cất cánh và hạ cánh.

102

East Abihay City is run _____ a mayor and six-member council who are elected for four years.
Thành phố Đông Abihay được điều hành bởi một thị trưởng và hội đồng sáu thành viên những người mà được bầu trong bốn năm.

103

Due to its need for ____ repairs, the Paliot 12Z conveyor belt is scheduled to be replaced by a more efficient model.
Do việc cần phải sửa chữa thường xuyên, băng chuyền Paliot 12Z dự kiến sẽ được thay thế bằng một phiên bản hiệu quả hơn.

104

On July 23, Mr. Saito will be named chairman of the board _____ president of Tairex Electronics.
Vào ngày 23/7, ông Saito sẽ được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng quản trị cũng như chủ tịch của Tairex Electronics.

105

Any problem with the new software system should be reported to the system administrator promptly
Bất kỳ vấn đề nào với hệ thống phần mềm mới cần được báo cáo một cách nhanh chóng cho quản trị viên hệ thống
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.